§1
Informacje ogólne o karcie

 1. Karta Bardzo Ważnego Klienta Galerii Owoców Frutti Art jest szczególnym wyróżnieniem naszych klientów.
 2. Karta Bardzo Ważnego Klienta przyznawana jest uznaniowo przez kierownictwo firmy.
 3. Karta Bardzo Ważnego Klienta jest kartą na okaziciela.
 4. Karta Bardzo Ważnego Klienta jest bezterminowa i może być unieważniona tylko przez Frutti Art.
 5. Karta Bardzo Ważnego Klienta Galerii Owoców Frutti Art nie jest kartą kredytową, bankomatową lub płatniczą.

§2
Przywileje i ograniczenia

 1. Każdy klient posiadający Kartę Bardzo Ważnego Klienta jest uprawniony do otrzymania rabatu 20% przy każdorazowym zakupie towarów na dowolnym stoisku Galerii Owoców Frutti Art.
 2. Rabatu przyznanego na podstawie Karty Bardzo Ważnego Klienta nie łączy się z innymi rabatami udzielanymi w Galerii Owoców Frutti Art.
 3. Rabaty z kilku kart rabatowych nie sumują się.
 4. W celu otrzymania rabatu klient zobowiązany jest okazać Kartę Bardzo Ważnego Klienta przed rozpoczęciem kasowania.

§3
Termin ważności Karty Bardzo Ważnego Klienta

 1. Karta rabatowa wydawana jest bezterminowo.
 2. Wystawca ma prawo unieważnienia karty w przypadku, gdy jest ona wykorzystywana do celów sprzecznych z postanowieniami regulaminu.
 3. W przypadku zastrzeżeń oraz uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności karty rabatowej lub zgodności jej wykorzystania z postanowieniami regulaminu, podmiot upoważniony do udzielenia rabatu ma prawo odmówić udzielenia rabatu i zatrzymać kartę
 1. rabatową do czasu wyjaśnienia wątpliwości. W przypadku potwierdzenia zarzutów karta zostanie unieważniona i zniszczona.
 2. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia przydzielonej karty rabatowej jej posiadaczowi nie przysługuje roszczenie o wydanie bezpłatnej zastępczej karty rabatowej.
 3. Wystawca Karty Bardzo Ważnego Klienta ma prawo do zakończenia programu karty rabatowej w każdym czasie bez podania przyczyn. W przypadku zakończenia programu wszystkie wydane karty rabatowe ulegają unieważnieniu.

§4
Postanowienia końcowe

 1. Wystawca nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek sporami dotyczącymi wydanych kart rabatowych.
 2. Wystawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie aktualnego tekstu na stronie internetowej www.fruttiart.pl.
 3. Ewentualne spory związane z promocją będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd.
 4. Regulamin obowiązuje od 01.06.2010 r.

< powrót