§1
Informacje ogólne o karcie

 1. Karta Stałego Klienta z Rabatem Aktywnym Galerii Owoców Frutti Art jest programem partnerskim i wyróżnieniem naszych najlepszych klientów.
 2. Karta Stałego Klienta z Rabatem Aktywnym jest kartą na okaziciela z dobrowolnym przypisaniem personalnym (nazwisko, nick, pseudonim).
 3. Przypisanie personalne, bez danych osobowych, będzie wykorzystywane jedynie w systemie obsługi kart, bez możliwości tworzenia zewnętrznej bazy danych.
 4. Karta Stałego Klienta z Rabatem Aktywnym jest bezterminowa i może być unieważniona tylko przez Frutti Art.
 5. Karta Stałego Klienta z Rabatem Aktywnym Galerii Owoców Frutti Art nie jest kartą kredytową, bankomatową lub płatniczą.
 6. Liczba kart rabatowych jest ograniczona. O liczbie wydanych kart decyduje emitent: Galeria Owoców Frutti Art.
 7. Wydanie kart ma charakter promocji i trwa do wyczerpania nakładu emisji.

§2
Zasady przyznawania karty rabatowej

 1. Warunkiem otrzymania karty jest udokumentowanie (paragony, faktury) dokonanych zakupów na stoiskach Galerii Owoców Frutti Art w ciągu 90 dni na kwotę minimum 150 zł, lub jednorazowego zakupu na kwotę nie mniejszą niż 100 zł.
 2. Podstawą wzięcia udziału w promocji i otrzymania karty rabatowej są paragony wystawione na stoiskach Galerii Owoców Frutti Art po 1 kwietnia 2014 r.

§3
Przywileje i ograniczenia

 1. Każdy klient posiadający Kartę Stałego Klienta z Rabatem Aktywnym jest upoważniony do otrzymania rabatu przy każdorazowym zakupie towarów na dowolnym stoisku Galerii Owoców Frutti Art.
 2. Rabat naliczany jest dopiero po otrzymaniu i zarejestrowaniu karty.
 3. Rabat udzielany jest przy zakupie towaru za dowolną kwotę.
 4. Rabatu przyznanego na podstawie Karty Stałego Klienta z Rabatem Aktywnym nie łączy się z innymi rabatami udzielanymi w Galerii Owoców Frutti Art.
 5. Rabaty z kilku kart rabatowych nie sumują się.
 6. W celu otrzymania rabatu klient zobowiązany jest okazać Kartę Stałego Klienta z Rabatem Aktywnym przed rozpoczęciem kasowania.

§4
Zasady naliczania rabatu Karty Stałego Klienta z Rabatem Aktywnym

 1. Wysokość rabatu Karty Stałego Klienta z Rabatem Aktywnym jest zmienna, wyliczana w systemie trzymiesięcznym, zgodnie z kalendarzowym podziałem roku na kwartały, cztery razy w roku.
 2. Rabat jest zmienny w przedziale od 5% do 25% i zależy od aktywności zakupowej klienta wyliczonej po upływie każdego pełnego kwartału. Przy dużej aktywności rabat wzrasta, przy małej będzie się zmniejszać.
 3. Poziom rabatu jest wyliczany automatycznie przez system, w ostatnim dniu upływającego kwartału i jest przyznany na cały następny kwartał.
 4. Ustala się następujące poziomy rabatów w zależności od kwoty zakupów w Galerii Owoców Frutti Art za okazaniem Karty Stałego Klienta z Rabatem Aktywnym:
stopień 1. 5% rabatu,
za kwotę do 360 zł/kwartał
stopień 2. 10% rabatu,
za kwotę od 360 zł do 1250 zł/kwartał (miesięczna wartość zakupu tylko 120,00 zł)
stopień 3. 15% rabatu,
za kwotę od 1250 zł do 2800 zł/kwartał (miesięczna wartość zakupu 416,66 zł)
stopień 4. 20% rabatu,
za kwotę od 2800 zł do 9990 zł/kwartał (miesięczna wartość zakupu 933,33 zł)
stopień 5. 25% rabatu,
za kwotę powyżej 9990 zł/kwartał

§5
Termin ważności Karty Stałego Klienta z Rabatem Aktywnym

 1. Karta rabatowa wydawana jest bezterminowo.
 2. Wystawca ma prawo unieważnienia karty w przypadku, gdy jest ona wykorzystywana do celów sprzecznych z postanowieniami regulaminu.
 1. W przypadku zastrzeżeń oraz uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności karty rabatowej lub zgodności jej wykorzystania z postanowieniami regulaminu, podmiot upoważniony do udzielenia rabatu ma prawo odmówić udzielenia rabatu i zatrzymać kartę rabatową do czasu wyjaśnienia wątpliwości. W przypadku potwierdzenia zarzutów karta zostanie unieważniona i zniszczona.
 2. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia przydzielonej karty rabatowej jej posiadaczowi nie przysługuje roszczenie o wydanie bezpłatnej zastępczej karty rabatowej.
 3. Wystawca Karty Stałego Klienta z Rabatem Aktywnym ma prawo do zakończenia programu karty rabatowej w każdym czasie bez podania przyczyn. W przypadku zakończenia programu wszystkie wydane karty rabatowe ulegają unieważnieniu.

§6
Postanowienia końcowe

 1. Karta Stałego Klienta z Rabatem Aktywnym zastępuje dotychczasowe programy lojalnościowe: Kartę Dobrego Klienta i Kartę Bardzo Ważnego Klienta, które tracą ważność 30 września 2014 r.
 2. Od 1 kwietnia 2014 r. Karty Dobrego Klienta i Karty Bardzo Ważnego Klienta będą bezpłatnie wymieniane na Kartę Stałego Klienta z Rabatem Aktywnym.
 3. Klienci wymieniający swoje dotychczasowe Karty Dobrego Klienta i Karty Bardzo Ważnego Klienta zachowują na nowej karcie wysokość przyznanego rabatu do 30 września 2014 r. Po tym terminie dotychczasowe karty nie będą honorowane, będzie je można nadal wymieniać na karty z nowej serii.
 4. Od 1 października 2014 r. na wszystkich Kartach Stałego Klienta z Rabatem Aktywnym system automatycznie dokona aktualizacji i przyporządkuje aktualnie uzyskany rabat, wypracowany w trzecim kwartale 2014 r., wg zasad określonych w §5.
 5. Wystawca nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek sporami dotyczącymi wydanych kart rabatowych.
 6. Wystawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie aktualnego tekstu na stronie internetowej www.fruttiart.pl.
 7. Ewentualne spory związane z promocją będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd.
 8. Regulamin obowiązuje od 01.01.2018 r.

< powrót